นโยบายการใช้งานเว็บไซต์

นโยบายการใช้งานเว็บไซต์พิกุลดอทคอม (pikool.com)

ตลอดนโยบายการใช้งานเว็บไซต์พิกุลดอทคอมนี้ คำว่า “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.pikool.com และคำว่า “ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลที่เข้ามาใช้บริการใดบริการหนึ่งของเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ใช้บังคับในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยทางเว็บไซต์จะถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แล้ว เมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านทางอุปกรณ์ทุกประเภท
– ผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทยผ่านทางเว็บไซต์ หากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตาม ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบความผิดครั้งนั้น แต่เพียงผู้เดียวทั้งทางแพ่ง และทางอาญา
– ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกสิทธิ์ของผู้ใช้งานในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ
– ข้อความ หรือรูปภาพในบทความที่ปรากฏบนเว็บไซต์ อาจเป็นข้อมูลที่เป็นจริงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้จากผลการวิจัยต่างๆ หรือข้อเท็จจริงใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งอาจทำให้ข้อความ หรือรูปภาพในบทความของเว็บไซต์ไม่ตรงตามกับข้อมูลที่เป็นจริงในปัจจุบัน หรือขณะที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งทางเว็บไซต์ปฏิเสธความรับผิดชอบของผลกระทบจากการที่ผู้ใช้งานนำข้อมูลในบทความของเว็บไซต์ไปปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม
– บทความที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เขียนขึ้นจากความรู้ และมวลประสบการณ์ของทีมงานผู้พัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งทางเว็บไซต์ไม่สามารถรับรองได้ถึงความถูกต้องของบทความทั้งหมด ดังนั้นผู้ใช้งานควรใช้วิจารณญาณในการอ่านบทความของเว็บไซต์ ซึ่งทางเว็บไซต์ปฏิเสธความรับผิดชอบของผลกระทบจากการที่ผู้ใช้งานนำข้อมูลในบทความของเว็บไซต์ไปปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
เนื้อหา บทความ รูปภาพ และไฟล์สื่ออื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดกระทำการคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือกระทำการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์โดยทันที

ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายการใช้งานเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า